Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Eesmärk: Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut

Sihtgrupp: Kõik huvilised, kes soovivad töötada lapsehoidjana ja/või sooritada
Lapsehoidja kutseeksamit

Koolitusel omandatavad teadmised ja oskused:( õppekava on koostatud vastavalt Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardile)

1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele 
- töökeskkonna ohutegurid ja nende vältimine
- töötervishoiu nõuded, nende järgimine
- lastehoiuga seotud nõuded
- kodumajapidamise ja olmehügieeni põhialused, ohutustehnika nõuded
2. Lapse kasvu ja arengu toetamine 
- lapse erinevad arenguetapid, arengut mõjutavad tegurid
- lapse sotsiaalsete oskuste arendamine
- lapse väärkohtlemine, sellest hoidumine
- kombeõpetus ja eetika
- eakohaste päevategevuste planeerimine ja läbiviimine
- loovtegevused
3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine - 6 tundi
- hügieeniharjumuste kujundamine
- lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised
erinevused ja individuaalne võimekus
- lapse eneseteenindus
4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel 
- söömiskultuur
- laste toitlustamise põhimõtted
- menüüde koostamine vastavalt lapse eale, tervislikule seisundile ja arvestades
lapse vajadusi
5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine 
- lapse tervist ohustavad tegurid
- lapse tervist edendavad tegurid
- lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine
- imiku ja väikelapse hooldamise ja põetamise alused

6. Koostöö vanematega 
- lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused
- nõustamispõhimõtted
- suhtlemispsühholoogia alused
7. Esmaabi andmine 
- lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
- erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine,
elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
- elustamise ABC
- esmaabivõtted ja –vahendid

8. Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine 
- erinevad puuded ja haigusseisundid
- probleemsed käitumised
- eripedagoogika ja –psühholoogia alused
9. Lapsehoiuteenuse osutamine 
- kutsealaga seonduvad õigusaktid
- kutse-eetika

10. Arvuti kasutamine 
- tekstide koostamine, kirjutamine, vormindamine
- info otsimine veebist
- interneti turvalisus
11. Tööjuhendamine 
- juhtimise alused
- meeskonnatöö alused
- arvutikasutus

12. Juhendatud praktika - 80 tundi

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

- orienteerub Eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis, eriti lastekaitsesüsteemis;
- tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
- loob lapsele turvalise keskkonna;
- tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
- toetab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
- oskab kavandada ja läbi viia eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab
nende tähtsust;
- kujundab lapse hügieeniharjumusi;
- tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja oskab koostada laste menüüd;
- oskab hoida lapse tervist ja teda põetada;
- oskab vajadusel osutada esmaabi;
- teeb koostööd lapsevanemaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse
põhimõtetega;
- tunneb eripedagoogika ja -psühholoogia teoreetilisi aluseid;
- oskab hoida erivajadusega last;
- tunneb lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.

Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Kalviti OÜ Koolituskeskuse tunnistus. 

Koolituse maht: 260 akad. tundi, millest 160 akad.tundi auditoorset tööd ja 20 akad.tundi isesisvat tööd ning 80 tundi juhendatud praktikat

Lektorid: Ene Tigas, Ene Mattus, Ene Paadimeister –kõik lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega

Koolituse aeg: 18. november 2019 - 07. veebruar 2020

Toimumise koht: Kalviti  OÜ Koolituskeskuse koolitusklass, Oja 7, Põlva

Maksumus: 1980.- € (hind sisaldab käibemaksu)

Info ja registreerimine: Tel. 5342 7026 
                                      e-mail: tiina@kalviti.ee