Kaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Kalviti OÜ (registrikood: 11796427) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.
2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
2.2.2. õppekava nimetus;
2.2.3. õppekavarühm;
2.2.4. õpiväljundid;
2.2.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.2.6. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.2.7. õppe sisu;
2.2.8. õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
2.3. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.
2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

2.5. Õppekavad vaadatakse üle ja kaasajastatakse vastavalt vajadusele.

2.6. Õppekavad kinnitab asutuse juht.

2.7. Õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel hiljemalt koolitusele registreerimise väljakuulutamisest.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja/või töökogemust õpetataval erialal, mida nad on võimelised tõestama ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
4.1. Kõik kursused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.
4.2. Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jmt kohta.
4.4. Koolitused viiakse läbi Kalviti OÜ õppeklassis , Oja 7, Põlva või vajadusel renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Õppeklassid on varustatud õppetööks sobiliku mööbli ja esitlusvahenditega. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.
4.5. Igaks kursuseks valmistatakse ette õppematerjal paberkandjal ja/või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.
4.6. Kõigile osalejatele tagatakse võimalus einestamiseks ja kohvipausiks.
4.7. Vajadusel tagatakse osalejatele koolituse jooksul internetiühenduse kasutamise võimalus

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
5.1. Kalviti OÜ küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
5.2. Tagasisidet küsitakse suuliselt ja kirjalikult paberkandjal.
5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale ja koolitajatele.
5.4. Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.