Lapsehoidja koolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kalviti OÜ
Õppekava nimetus: LAPSEHOIDJA , tase 3 KOOLITUS
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus: Lapsehoidja, tase 3 kutsestandard
 

Õppe eesmärk:
• Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös lastevanematega hooldada last ning toetada tema füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, lähtudes oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Koolituse läbinu on ettevalmistatud lapsehoidja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.
 

Õpiväljundid:
Õppekava läbinu:
• tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
• loob koostöös lastevanematega lapsele turvalise kasvukeskkonna;
• toetab ja suunab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
• kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab
nende tähtsust;
• kujundab lapse hügieeniharjumusi;
• tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
• hoiab lapse tervist, hooldab ja põetab haiget last;
• osutab vajadusel esmaabi;
• suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse
põhimõtetega;
 

Õpingute alustamise tingimused:
• vanus vähemalt 18 aastat
• omandatud vähemalt põhiharidus
 

Õppe kogumaht:
• 260 akadeemilist tundi (sh 160 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80 akadeemilist tundi juhendatud praktikat ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu:
1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele
• Ohutegurite hindamine lapsest lähtuvalt
• Töökeskkonna ohutuse tagamine ja töötervishoiu nõuete järgimine
• Turvalise ja arendava kasvukeskkonna kujundamine
• Majapidamis- ja koristustööde tegemine
• Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine

2 . Lapse kasvu ja arengu toetamine
• Väärkohtlemise märkamine ja igasugusest väärkohtlemisest hoidumine
• Lapse füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu toetamine lapse arengu
erinevatel perioodidel
• Lapse isiksuse ja eripära mõistmine ning koostöös vanemaga talle sobivate
• kasvatusmeetodite leidmine
• Lapse prosotsiaalsete oskuste kujundamine kombeõpetuse, eetika ja
loovtegevuste abil
• Eakohaste päevategevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
• Lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid

3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja
vajadusel abistamine
• Puhtusekasvatuse põhimõtted, hügieeniharjumuste kujundamine
• Hügieeninõuete täitmise juhendamine, abistamine ja suunamine
• Hügieeniharjumuste kujundamine
• Eneseteenindusele suunamine

4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel
• Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja
kombeõpetuse põhialused
• Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid

5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest
hoolitsemine
• Lapse eale ja tervislikule seisundile vastava toitumise jälgimine
• Lapse vajadustele vastava toidu valmistamine
• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel
• Lapse tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
• Lastehaigused, lapse tervisliku seisundi jälgimine

6. Koostöö vanematega
• Perekonna väärtushinnangutega tutvumine
• Koostöö lapsehoidja ja vanema/hooldaja vahel, kokkulepetest kinnipidamine
• Lapsevanemate soovituste ja nõuannetega arvestamine
• Suhtlemine vanemaga, tagasiside andmine lapse hoidmisest
• Nõustamispõhimõtted
• Suhtlemispsühholoogia alused

7. Esmaabi andmine
• Lapse tervisliku seisundi määratlemine
• Lapsele esmaabi andmine ja vajadusel kiirabi kutsumine
• Kliinilises surmas oleva lapse elustamine

8. Arvuti kasutamine
• Tekstide koostamine ja kirjutamine
• Erinevate võimaluste kasutamine kommunikatsiooniks ja infootsinguks
• Arvuti kasutamise juhendamine lastele
• Laste hoiatamine võimlaike internetiohtude eest

9. Tööjuhendamine
• Kolleegide ja praktikantide juhendamine juhendamine
• Erinevate juhendmaterjalide koostamine
• Meeskonnatöö põhimõtted

10. Eriline ja erivajadusega laps
• Pere, kus kasvab eriline või erivajadusega laps
• Puudega lapse iseseisva toimetuleku toetamine, vajadusel abistamine abivahendite
kasutamisel
• Lapse erivajaduste märkamine ning toetamine - nt andekuse, üliaktiivsuse, leina,
pere elukorralduslike muutuste, kriisisituatsiooni vm tõttu
• Tegevuste planeerimine ja elluviimine erilisele ja erivajadustega lapsele

11. Lapsehoidja isiksus ja isiklik areng
• Eneseanalüüsi põhimõtted
• Motivatsioon, enesekindlus, konfliktikäitumine, stress, suhtlemisoskused,
meeskonnatöö ja nende mõjutegurid

12. Lapsehoiuteenuse osutamine
• Kutse-eetika
• Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
• Kutsealaga seonduvad õigusaktid.

Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitus toimub eesti keeles;
• koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena ning juhendatud praktikana
tunniplaani alusel;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika;
• õppetöö toimub Kalviti Koolituskeskuse 60 m2 õppeklassis aadressil Oja 7, Põlva;
• õppeklass asub 2.korrusel, klassis on lauad ja toolid 20-le osalejale;
• väljaspool Põlvat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;
• vajadusel on koolitusel osalejatel võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti
kasutusega;
• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed.

Õppematerjalid:
Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10414964/pdf/lapsehoidja-tase-4.4.et.pdf
Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard, lisa 2: Lapsehoidja kutse-eetika
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10414964/lisad/10414966/lisa-2-lapsehoidja-kutse-eetikapdf
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lapsehoidja kutse andmine http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015134
Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014012
Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12804040
Arula, T.; Linn, E.; Paal, K. (2005). Lapseea iseärasused. Härmametsa Talu kirjastus. Tartu
Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.
Raivio, K., Siimes, M. A. (toim.) (1999). Lastehaigused.Tallinn: AS Medicina.
Maser, M. (2013) Kogu pere toiduraamat.
Raukas, R, Uibo, O, Raal, A (2006) Tervislik toit lapseootel naisele, imikule ja väikelapsele.
Kraav, I. (2007) Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut
Solter, A. J. (1998) Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike Vanker
Alman, S., Luuri, J., Mänd, M., Tulvi, E.(2007) Turvaline kasvukeskkond. Ilo
Kivi, L., Sarapuu, H. (2005) Laps ja lasteaed. Tartu. Atlex
Kikas, E. (toim.) (2008) Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu Ülikooli kirjastus
Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus

Lõpetamise tingimused:
• osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides ning 100% praktikatundides;
• esmaabi koolituse (16 h) läbimine täies mahus
• kõigi kirjalike ja suuliste testide ning praktiliste tööde sooritamine;
• juhendatud praktika läbimine ja praktika aruande esitamine;
• eneseanalüüsi esitamine ja kaitsmine praktilise töökogemuse kohta.

Hindamismeetod
Hindamiskriteerium
Test-harjutus läbitud teemade kohta Vähemalt 90% õigeid vastuseid
Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta Koostab ja esitab eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta (vt. www.eswa.ee)
Esmaabi test Vähemalt 90% õigeid vastuseid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

• Tunnistus - kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
• Tõend - osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides, aga üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
• kõrgharidus
• töökogemus õpetatavas valdkonnas

Õppekava kinnitamise aeg: 27.11.2017