Lapsehoidja täienduskoolituse õppekava

 Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kalviti OÜ

Õppekava nimetus: LAPSEHOIDJA , tase 4, TÄIENDUSKOOLITUS

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus: Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard

Õppe eesmärk:

·     Täiendada koolitusel osalejate lapsehoidja tööks vajalikke olemasolevaid teadmisi

Läbitavad teemad:

·       Lapse tervise edendamine

·       Lastehaigused, haige lapse põetamine

·       Erivajadusega lapse hoidmine

·       Lapse toitmine

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

·       hoiab lapse tervist;

·       teab ja tunneb lastehaiguseid, hooldab ja põetab haiget last;

·       osutab vajadusel esmaabi;

·       kujundab lapse hügieeniharjumusi;

·       tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;

·       loob hooliva ja salliva keskkonna erivajadustega lapse kaasamisel gruppi; kasutab last toetavaid võtteid tema rahustamisel, kohanemisel ja tegevusse kaasamisel;

·       loob füüsilise keskkonna, mis toetab erivajadustega lapse toimetulekut; vajadusel aitab last abivahendite kasutamisel;

Õpingute alustamise tingimused:

·       vanus vähemalt 18 aastat

·       omandatud vähemalt keskharidus

Õppe kogumaht:

·     32 akadeemilist

 

Õppe sisu:

 

1. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja

             vajadusel abistamine 

• Puhtusekasvatuse põhimõtted, hügieeniharjumuste kujundamine

• Hügieeninõuete täitmise juhendamine, abistamine ja suunamine

• Hügieeniharjumuste kujundamine

• Eneseteenindusele suunamine

 

2. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel

• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel

• Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja

 kombeõpetuse põhialused

• Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid

 

3. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest

             hoolitsemine

• Lapse eale ja tervislikule seisundile vastava toitumise jälgimine

• Lapse vajadustele vastava toidu valmistamine

• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel

• Lapse tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine

• Lastehaigused, lapse tervisliku seisundi jälgimine

 

4. Eriline ja erivajadusega laps

• Pere, kus kasvab eriline või erivajadusega laps

• Puudega lapse iseseisva toimetuleku toetamine, vajadusel abistamine abivahendite  

         kasutamisel

 • Lapse erivajaduste märkamine ning toetamine - nt andekuse, üliaktiivsuse, leina,  

    pere elukorralduslike muutuste, kriisisituatsiooni vm tõttu

 • Tegevuste planeerimine ja elluviimine erilisele ja erivajadustega lapsele

 

        
Õppekeskkonna kirjeldus:

• koolitus toimub eesti keeles;

• koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena ning juhendatud praktikana

 tunniplaani  alusel;

• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika;

• õppetöö toimub Kalviti Koolituskeskuse 60 m2 õppeklassis aadressil Oja 7, Põlva;  

• õppeklass asub 2.korrusel, klassis on lauad ja toolid 20-le osalejale;

• väljaspool Põlvat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid;

• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;

• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;

• vajadusel on koolitusel osalejatel võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti

   kasutusega;

• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed.


Õppematerjalid:

Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10414964/pdf/lapsehoidja-tase-4.4.et.pdf

Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard, lisa 2: Lapsehoidja kutse-eetika

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10414964/lisad/10414966/lisa-2-lapsehoidja-kutse-eetikapdf

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lapsehoidja kutse andmine http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015134

Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014012

Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12804040

Arula, T.; Linn, E.; Paal, K. (2005). Lapseea iseärasused. Härmametsa Talu kirjastus. Tartu

Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.

Raivio, K., Siimes, M. A. (toim.) (1999). Lastehaigused.Tallinn: AS Medicina.

Maser, M. (2013) Kogu pere toiduraamat.

Raukas, R, Uibo, O, Raal, A (2006) Tervislik toit lapseootel naisele, imikule ja väikelapsele.

Kraav, I. (2007) Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut

Solter, A. J. (1998) Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike Vanker

Alman, S., Luuri, J., Mänd, M., Tulvi, E.(2007) Turvaline kasvukeskkond. Ilo

Kivi, L., Sarapuu, H. (2005) Laps ja lasteaed. Tartu. Atlex

Kikas, E. (toim.) (2008) Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu Ülikooli kirjastus

Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus

 

Lõpetamise tingimused:

• osalemine kõigis auditoorsetes tundides;

• kõigi kirjalike ja suuliste testide ning praktiliste tööde sooritamine;

 

Hindamismeetod

 

Hindamiskriteerium

Test-harjutus läbitud teemade kohta

Vähemalt 90% õigeid vastuseid

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 

·     Tunnistus -  kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

·       kõrgharidus

·       töökogemus õpetatavas valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg: 01.09.2018