Hooldustöötaja täienduskoolitus

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kalviti OÜ

Õppekava nimetus: HOOLDUSTÖÖTAJA TÄIENDUSKOOLITUS

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard

Õppe eesmärk:

·     Täiendada olemasolevaid ning omandada uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööks hooldustöötajana

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

·       toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;

·       hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;

·       arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suhtlemisel;

·       annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;

 

Õpingute alustamise tingimused:

·       vanus vähemalt 18 aastat

·       omandatud vähemalt põhiharidus

Õppe kogumaht:

·                           100 akadeemilist tundi

 

Õppe sisu:

·       Suhtlemine ja klienditeenindus. Meeskonnatöö – 16h

·       Esmaabi baaskoolitus – 16h

·       Hooldustöötaja kutse-eetika. Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused – 8h

·       Tervishoiu-ja sotsiaalhoolekande teenused – 8h

·       Hoolduse alused. Hooldus erinevate haiguste korral – 16h

·       Vanuripoliitika. Eaka hooldus. Erivajadustega inimeste hooldus. Surija hooldus – 16h

 


Õppekeskkonna kirjeldus:

koolitus toimub eesti keeles;

koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena ning  juhendatud praktikana

  tunniplaani  alusel;

töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika;

• õppetöö toimub Kalviti Koolituskeskuse 60 m2 õppeklassis aadressil Oja 7, Põlva;  

õppeklass asub 2.korrusel, klassis on lauad ja toolid 20-le osalejale;

väljaspool Põlvat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid;

• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;

õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;

vajadusel on koolitusel osalejatel võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti

   kasutusega;

õppeklassis osalejatel võimalik valmistada kohvi ja teed.


Õppematerjalid:

Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10558953/pdf/hooldustootaja-tase-3.7.et.pdf

Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10559015

Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. (2011)

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hooldustöötaja kutse andmine

http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_ht

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009).

Inimese füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina

http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/anatoomia/

http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/elukulg/

Inimeseõpetus.

http://inimene.timberg.ee/elukaar_ja_selle_perioodid.html

Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus

 

Lõpetamise tingimused:

osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides;

esmaabi koolituse (16 h) läbimine täies mahus

kõigi kirjalike ja suuliste testide ning praktiliste tööde sooritamine;

 

 

Hindamismeetod

 

Hindamiskriteerium

Test-harjutus läbitud teemade kohta

Vähemalt 90% õigeid vastuseid

Esmaabi test

Vähemalt 90% õigeid vastuseid

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 

·     Tunnistus -  kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.

·     Tõend - osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides, aga üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

·       kõrgharidus

·       töökogemus õpetatavas valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg:  20.05.2019